Առցանց դիմում/հայտ
Փակել
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ

Կարգավորումներ

Օրենսդրություն

1. Վարկային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք
2. Բանկերի և բանկային գործունեության մասի ՀՀ օրենք
3. Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների սնանկության մասին ՀՀ օրենք
4. Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին ՀՀ օրենք
5. Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին ՀՀ օրենք
6. ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին  ՀՀ օրենք
7. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման մասին ՀՀ օրենք
8. Սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենք
9. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք
10. Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին ՀՀ օրենք

 Կանոնակարգեր

1. Կանոնակարգ 13* Վարկային կազմակերպության  գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը:

2. Կանոնակարգ 14*Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները:

3. Կանոնակարգ 15 *Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը:

4. Կանոնակարգ 8/03 *Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը¦ (ԿԲ խորհրդի 02.06.2009թ. թիվ 166-Ն որոշում):

5.Կանոնակարգ 8/04 «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմանները և սկզբունքները» (ԿԲ խորհրդի 28.07.2009թ թիվ 225-Ն որոշում):

6. Կանոնակարգ 8/05 §Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները¦ (ԿԲ խորհրդի 28.07.2009 թ. թիվ 229-Ն որոշում):

7. Այլ իրավական ակտեր:

Թարմացված է 18-01-2024 13:40