ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ

Մասնակցի տեղեկատվության ստացման մասին
Համաձայն “Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերությունների մասին” ՀՀ օրենքի 12հոդվածի բ կետի և “Արֆին վարկային միություն” ՍՊԸ կանոնադրության 5հոդվածի 13 կետի
ընկերության մասնակիցն իրավունք ունի ստանալ վարկային միության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն, բացի գաղտնի փաստաթղթերից, ծանոթանալ հաշվապահական հաշվեկշռին, հաշվետվություններին, վարկային միության տնտեսական գործունեությանը:
Վերոհիշյալ տեղեկությունները ընկերությունը տրամադրում է անվճար,մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել.
Առձեռն`ընկերության գրասենյակում,
Էլեկտրոնային հասցեով` info@arfin.am

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
Ցանկացած անձի պահանջով վարկային ընկերությունը պարտավոր է նրան 5-օրյա ժամկետում հնարավորություն ընձեռել ծանոթանալու.
ա) Վարկային կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվություններին (առնվազն վեջին տարեկան) և հաշվետվությունների վերաբերյալ արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճեններին.
բ) Վարկային կազմակերպության պետական գրանցման վկայկանին և վարկային կազմակերպության կանոնադրության պատճեններին:
գ) որպես վճար գանձվում է այդ փաստաթղթերի պատճենահանման ծախսերը:
Վարկային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքի հոդված 14 .1 կետ 3:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
Սիրելի հաճախորդ, տեղեկացնում ենք, որ Ձեր իրավունքները կարող են պաշտպանվել ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:
Դատարան դիմելու դեպքում Ձեր և “Արֆին վարկային միություն” ՍՊԸ-ի միջև ծագած վեճը լուծում է դատարանը: Դուք կարող եք դիմել դատարան բողոքի քննության ցանկացած փուլում:
Դատարանի վճիռը չի կարող վերանայվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կողմից:
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին դիմելու դեպքում Ձեր և “Արֆին վարկային միություն” ՍՊԸ-ի միջև ծագած վեճը լուծում է Հաշտարարը`”Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին” ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի ծառայություններն անվճար են:
Բողոք ունենալու դեպքում Դուք նախևառաջ պետք է դիմեք “Արֆին վարկային միություն” ՍՊԸ, որը պարտավոր է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխանել Ձեր բողոքին: “Արֆին վարկային միություն” ՍՊԸ-ից պատասխանը ստանալուց հետո Դուք կարող եք դիմել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը չի կարող քննել Ձեր բողոքը, եթե`
1. Բողոք ներկայացնելուց հետո դեռ չի անցել 10 աշխատանքային օր և Դուք չեք ստացել “Արֆին վարկային միություն” ՍՊԸ-ի պատասխանը, կամ
2. Դուք չեք պահանջում դրամական կամ այլ գույքային հատուցում, կամ
3. Ձեր կողմից պահանջվող հատուցումը գերազանցում է 10 միլիոն դրամ (կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարը), կամ
4. “Արֆին վարկային միություն” ՍՊԸ-ի պատասխանը ստանալուց հետո անցել է ավելի քան վեց ամիս, կամ
5. Ձեր կողմից բողոքարկվող գործողությունը կամ անգործությունը տեղի է ունեցել 2008թ. Օգոստոսի 2-ից առաջ:
Զգուշացնում ենք նաև, որ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը չի կարող քննել Ձեր բողոքը, եթե այն քննվում է դատարանի (կամ արբիտրաժային տրիբունալի) կողմից կամ արդեն իսկ առկա է այդ բողոքների վերաբերյալ դատարանի (կամ արբիտրաժային տրիբունալի) վճիռը:
Ընկերությունը Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի հետ չի կնքել գրավոր համաձայնագիր Ֆինանսական համակարգի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ:

Վերջին թարմացման ամսաթիվն է 26.09.2016 ժամը 09:18