Բիզնես վարկեր

ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝

Տեղեկացնում ենք, որ այս վարկատեսակը ունի բարձր տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (24%-ից բարձր) ուստի նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները և գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները:  

Վարկի նպատակը Բիզնեսի համար՝ հիմնական և շրջանառու միջոցների ֆինանսավորում:

Վարկառուն վարկային միջոցները ստանալիս պետք է գործի իր անունից և իր օգտին:

Արգելվում է վարկ վերցնել ի օգուտ երրորդ անձի:

Վարկառուի ռեզիդենտություն և գործունեություն ՀՀ քաղաքացի, ՀՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերեր, ովքեր կայուն եկամուտներ են ստանում իրենց բիզնես գործունեությունից(առնվազն 6 ամսյա գրանցում ունեցող և գործուներություն իրականացնող):
Վարկի գումար 400.000-5.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի անվանական տոկոսադրույք 19%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 32.6 %-36.1 %
Ժամկետը 12-60 ամիս
Հաճախորդի տարիքը  21-65 տարեկան
Տրամադրման վճար Վարկի գումարի  1%
Սպասարկման վճար/

Վարկի գումարի մնացորդի վրա

 

* 12-36 ամիս-0.75% /ամսական/

* 37-60 ամիս-0.85% /ամսական/

Գործող վարկի պայմանագրային պայմանների վերանայման

վճար

15.000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ
Վարկի վճարման ձևը Անուիտետ
Արտոնյալ ժամանակաշրջան Յուրաքանչյուր 12 ամսում հասանելի է մինչև 4 ամիս արտոնյալ ժամանակաշրջան *
Զուգահեռ վարկեր / Փոխկապակցված անձանց տրամադրված վարկեր Ընդհանուրը 3 զուգահեռ վարկ՝ բոլոր վարկերի հանրագումարը մինչև 15.000.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարով
Վարկի ապահովվածություն ·         Մինչև 500.000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում –մեկ երաշխավոր:

·         500.001-2.000.000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում – երկու երաշխավոր:

·         2.000.001-5.000.000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում – երեք երաշխավոր և/կամ անշարժ գույքով գրավ:

 

Երաշխավորների տարիքը՝ 21-63 տարեկան:

Ցանկացած դեպքում երաշխավորներից առնվազն մեկը պետք է հանդիսանա վարկառուի ընտանիքի անդամ՝ Համապարտ երաշխավոր:

Բացակայության դեպքում համապարտ երաշխավորը կարող է փոխարինվել արտաքին երաշխավորողով՝ սուբսիդիար երաշխավորով:

Սուբսիդիար երաշխավորին ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են`

տրամադրվող վարկի գումարին համադրելի կայուն եկամտի (աշխատավարձ և/կամ եկամուտների հաշվի քաղվածք և/կամ ձեռնարկատիրություն և/կամ լիկվիդային սեփականություն և/կամ փոխադրամիջոց և/կամ անշարժ գույքի) առկայություն և այլն:

Անհրաժեշտության դեպքում վարկային կոմիտեի կողմից կարող է պահանջվել որպես լրացուցիչ ապահովվածության տարատեսակ՝  հավելյալ երաշխավորողներ:

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմանները Վարկառուն, առանց տուժանք վճարելու, իրավունք ունի վաղաժամկետ ամբողջական կամ մասնակի մարելու վարկը և կատարելու պայմանագրով նախատեսված պարտականությունները:

Ընդ որում.

✔ Վարկը վաղաժամկետ ամբողջական մարելու դեպքում վարկառուն վճարում է վճարման օրվա դրությամբ հաշվեգրված տոկոսները, սպասարկման վճար, այլ վճարները և վարկի գումար,

✔ Վարկի վաղաժամկետ մասնակի մարման պարագայում`

·         գանձվում է վարկառուի մարման ժամանակացույցով սահմանված առաջիկա մարման ենթակա ամբողջ գումարը, իսկ եթե կատարվող վճարումը գերազանցում է առաջիկա մարմանը ենթակա գումարի չափը, ապա այդ գերազանցող մասն ուղղվում է հետագա ամիսների վարկի մարմանը:

·         Այն դեպքում, երբ գումարը չի բավարարում մարել վարկառուի մարման ժամանակացույցով սահմանված առաջիկա մարման ամսաթվի ամբողջ գումարը, ապա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ`

1. վարկ, 2. տոկոսներ, 3. սպասարկման և այլ վճարներ,

✔ Վարկառուն իր ցանկությամբ կարող է կատարել մարման ժամանակացույցով նախատեսված հետագա ամիսների վճարումները:

Այդ դեպքում մարումները կկատարվեն հետևյալ հերթականությամբ.

1. հետագա ամիսների սպասարկման և այլ վճարներ,

2. հետագա ամիսների համար հաշվարկելիք տոկոսներ (կանխավճար),

3.  հետագա ամիսների վարկի գումար:

Վարկառուն հետագա ամիսների համար կատարված մարումների չափով ազատվում է վճարումներ կատարելուց մարման ժամանակացույցով նախատեսված օրերին:

Տուժանքներ և տոկոսներ ·         Վարկառուի կողմից մարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու և կամ մասնակի կատարելու  դեպքում վարկառուն պարտավորվում է վարկատուին վճարել տուժանք՝

·         Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար ժամկետանց (չվճարված) վարկի գումարի նկատմամբ օրական 0.13%-ի չափով,  առավելագույնը՝ 90 օր, որից հետո՝ 91 օրից սկսած տույժերը դադարեցվում են մինչև դատական գործի հարուցումը:

·         Գործը դատարան հանձնելու հաջորդ օրվանից սկսած   օրական  տույժի հաշվեգրումը շարունակվում է մինչև 270օր, որից հետո այն դադարեցվում է:

·         Յուրաքանչյուր   ժամկետանց   օրվա համար ժամկետանց    (չվճարված   ) տոկոսագումարի նկատմամբ օրական  հաշվեգրվում է տույժ՝ 0.13%-ի չափով՝ առավելագույնը՝ 90 օր, որից հետո՝91 օրից սկսած տույժերը դադարեցվում են:

·         Գործը դատարան հանձնելու հաջորդ օրվանից սկսած   օրական  տույժի հաշվեգրումը շարունակվում է մինչև 270 օր, որից հետո այն դադարեցվում է:

·         Վարկառուի կողմից վարկային պայմանագրի մարման ժամանակացույցով սահմանված վարկի գումարի վճարման ժամկետները խախտելո՝ (ժամաանակացույցով սահանված կետանցի) դեպքում պայմանագրով նախատեսված վարկի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկումը ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է և վճարման ենթակա ժամկետանց գումարի նկատմամբ՝ կետանցի օրվանից մինչև վճարման ենթակա ժամկետանց մասի փաստացի մարման օրը, սկսում է հաշվարկվել տոկոս՝ տարեկան 24 տոկոս (քսանչորս տոկոս) տոկոսադրույքի չափով:

·         Դատական կամ արտադատական կարգով գործընթացի պայմաններում  ևս  վարկի տոկոսների հաշվեգրումը շարունակվում է մինչև պայմանագրի ավարտը, որից հետո տոկոսների հաշվեգրումը շարունակվում է  վարկի տրամադրման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ բանկային տոկոսի չափով:

·         Վարկառուի կողմից վարկի և տոկոսների գծով ժամկետանց պարտավորությունների առկայության և վճարված գումարների անբավարարության դեպքում, պարտավորությունները մարվում են հետևյալ հերթականությամբ` առաջին հերթին մարվում են պարտավորության կատարման ստացմանն ուղղված վարկատուի ծախսերը, այնուհետև սպասարկման վճարները, հաշվեգրված տուժանքները, տոկոսները և վարկի գումարը:

Վարկի տրամադրման ժամկետ Վարկային հայտի վերաբերյալ կազմակերպությունը որոշում է կայացնում առավելագույնը 2 աշխատանքային օրում (հաճախորդի կողմից տրամադրված ամբողջական փաթեթի առկայության դեպքում), իսկ վարկը վարկառուին փաստացի տրամադրում է վարկը հաստատվելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օրում:
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 1. Իրավաբանական անձի դեպքում

* Պետական ռեգիստրի վկայական ներդիր

*Կանոնադրություն

* Հարկային կոդ՝ ՀՎՀՀ

* Տնօրենի,բաժնետերերի անձնագրեր/նույնականացման քարտ

* Վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական հաշվետվություններ

* Լիազորված մարմնի որոշում վարկի համար դիմելու և (ընկերության գույքը որպես գրավ տրամադրելու) վերաբերյալ,

*  Երաշխավորների անձնագրեր/նույնականացման քարտեր և սոց. քարտ, եկամտի /սեփականության/ վերաբերյալ փաստաթղթեր,

*Այլ փաստաթղթեր (Վարկային Կոմիտեի պահանջով)

2   Անհատ ձեռնարկատիրոջ  դեպքում

* Պետական ռեգիստրի վկայական

* Անհատ ձեռնարկատիրոջ և երաշխավորի անձնագիր/նույնականացման քարտ

*  Ամուսնության վկայական /առկայության դեպքում/

* Այլ փաստաթղթեր (Վարկային Կոմիտեի պահանջով):

Վարկի տրամադրման ժամկետ Վարկային հայտի վերաբերյալ կազմակերպությունը որոշում է կայացնում առավելագույնը 2 աշխատանքային օրում,

իսկ վարկը վարկառուին փաստացի տրամադրում է վարկը հաստատվելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օրում:

Վարկի մերժման գործոններ
 • Վարկի համար դիմելու պահի դրությամբ դասակարգված պարտավորությունների`(վարկեր, երաշխավորություններ) առկայություն
 • Վարկունակության անբավարար մակարդակ,
 • Գրավի և/կամ երաշխավորության  բացակայություն
 • Բացասական վարկային պատմություն
 • Անբավարար եկամուտներ
 • Այլ  ռիսկեր
Վարկի տրամադրման դրական    գործոններ  

 • Դրական վարկային պատմության առկայություն`
 • Վարկի համար դիմելու պահի դրությամբ դասակարգված պարտավորությունների` (վարկեր, երաշխավորություններ)  բացակայություն
 • Վարկունակության բավարար մակարդակ
 • Գրավի և/կամ երաշխավորության առկայություն
 • Սեփականության առկայություն
 • Բավարար եկամուտներ
 • Գործունեության թափանցիկություն

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
 • Այս վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել «Արֆին» Վարկային Միություն ՍՊԸ–ի կողմից:
 • Վարկատուն իրավունք ունի վարկի տոկոսադրույքը միակողմանի կարգով փոփոխել՝ վարկառուի կողմից պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների խախտման դեպքում՝ (համաձայն ժամանակացույցի):
* Արտոնյալ ժամանակաշրջան՝ *  ժամանակահատված, որի ընթացքում չի կատարվում(կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի ռանձնահատկությունից)

վարկի տոկոսագումարների (այլ վճարների) և մայր գումարի վճարում կամ կատարվում է միայն տոկոսագումարների (այլ վճարների) վճարում:

Այս վարկատեսակի համար Արտոնյալ մարումը  կազմված միայն տոկոսագումարից և սպասարկ-ման վճարից :

 

Վարկի տոկոսադրույքի հաշվարկ՝ Վարկի գումար՝ 1,500,000 ՀՀ դրամՎարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ 24 %

Ամսվա օրերի թիվը ընդունել 30օր, տարին ընդունել 365 օր

Տոկոսը հաշվարկվում է՝ (1.500.000 X 24%)/ 365 X30 = 29589.00 ՀՀ դրամ

 

ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝

·         ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀՀ ԿԲ-Ի ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/01-ՈՒՄ: 

·         Վարկառուն կարող է միակողմանիորեն լուծել վարկային պայմանագիրը, սակայն դրա կնքմանը հաջորդող աշխատանքային յոթ օրվա ընթացքում/մտածելու ժամանակ/ լուծելու դեպքում վճարում է վարկի գումարը օգտագործելու համար տոկոսները՝ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան:

ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ՝

Վարկային միությունը 30-օրյա պարբերականությամբ հաճախորդին կներկայացնի վարկային պայմանագրից բխող պարտավորությունների վերաբերյան տեղեկատվություն (քաղվածք):

Քաղվածքի տրամադրումը անվճար է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով, էլեկտրոնային եղանակով և հեռախոսազանգով:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ՝

·         Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է  ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ խորհրդի կողմից հաստատված կանոնակարգ 8/05:

·         Անշարժ գույքի գրավադրմամբ տրվող վարկերի մասին տեղեկությունները կարող եք ստանալ նաև Ֆինանսներ բոլորի համար www.abcfinance.am ինտերնետային կայքի Ֆինանսական Օգնական համակարգից:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝

·         Ձեր գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել եթե դուք ժամանակին չկատարեք տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները:

·         Վարկային պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում գրավառուն գրավոր ծանուցում է գրավատուներին առանց դատարան դիմելու գրավի առարկայի բռնագանձման    մասին:  Ծանուցման հանձնման պահից երկու ամիս հետո գրավառուն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249 հոդվածի ուժով և գնելու նախապատվության   իրավունքի      կանոնները պահպանելով իրավունք ունի գրավատուի անունից և նրա հաշվին     իրացնելու    գրավի առարկան    ուղղակի վաճառքի ձևով    կամ   այն   իրացնել ապրանքահումքային բորսաների միջոցով կամ վարկային պարտավորության համապատասխան չափի դիմաց գրավի առարկան ընկերությանը, կամ ընկերության նշած անձին ի սեփականություն հանձնելու միջոցով:    Գրավի    հաշվին    պարտավորությունները   մարելու դեպքում վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում  բռնագանձում է տարածվում վարկառուի այլ գույքի նկատմամբ:

·         Վարկային    պարտավորությունները   չկատարելու   կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղղակում է վարկային ռեգիստրում կամ ACRA վարկային բյուրոյում, որտեղ ջևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք ACRA վարկային բյուրոից տարեկան մեկ անգամ, անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը:  

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Վարկերի երկարաձգման, տեղեկանքների և այլ ոչ ֆինանսական ծառայությունների համար կատարվող վճարները գանձվում են համաձայն ընկերությունում գործող սակագների:

Վարկերը ձևակերպվում են <Արֆին> վարկային միություն ՍՊԸ-ի գրասենյակում:

<<ՈՒշադրություն՝ <<Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն>>` www.fininfo.am ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար արդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է>>: 

Հասցե`  Փ. Բուզանդի 1շ., 1/1, հեռ. 54-53-04, 54-53-07, 54-24-38

Վերջին թարմացման ամսաթիվն է 08.01.2024 ժամը 11:35